Projekt budżetu Kielc na 2024 rok przedstawiony Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Kielce, miasto świętokrzyskie, zgłosiło swój projekt budżetowy na rok 2024 do Regionalnej Izby Obrachunkowej, zgodnie z obowiązującym prawem. Względem Rady Miejskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostały opublikowane owe informacje. Projekt uchwały budżetowej na następny rok był tworzony z wykorzystaniem danych zawartych w różnych dokumentach zewnętrznych, analiz danych historycznych i innych informacji.

Ogólna suma budżetu wynosi 1.784.247.305 zł, przy czym dochody planowane są na poziomie 1.726.573.816 zł, a wydatki przewiduje się na 1.745.010.462 zł. Szacowany deficyt to -18.436.646 zł.

Konflikt zbrojny na Ukrainie miał duży wpływ na przyszłe perspektywy gospodarcze, powodując wysoką inflację i rekordowe ceny energii. Zmiany w regulacjach podatkowych z ostatnich lat nadal wpływają na dochody samorządów, co utrudnia prognozowanie przychodów w tej kluczowej dla miejskiego budżetu kategorii.

Projekt budżetu nie uwzględnia propozycji władz miasta dotyczącej waloryzacji podatków od nieruchomości skorelowanych z inflacją. Dochody bieżące na 2024 rok są planowane na poziomie 1,6 mld zł. W strukturze tych dochodów dominują dochody ze subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz dotacje, które zostały zaplanowane na podstawie informacji otrzymanych od Ministerstwa Finansów.

Planowane dochody majątkowe wynoszą 129 mln zł. W tej kategorii dochodów dominują fundusze z źródeł pozabudżetowych związane z dofinansowaniem zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dochody z innych źródeł, takich jak sprzedaż nieruchomości, lokali i mieszkań komunalnych, będą zależeć od sytuacji gospodarczej na rynku i bogactwa obywateli.

Wszystkie obowiązkowe zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym, takie jak edukacja, pomoc społeczna, utrzymanie dróg, transport miejski i ochrona środowiska, zostały uwzględnione w przyszłorocznym budżecie.

Na wydatki bieżące planowane jest 1,5 mld zł. Wydatki na obsługę długu (około 70 mln zł) i związane z kolejnym wyraźnym wzrostem płacy minimalnej (28,5 mln zł) będą największym obciążeniem budżetu na przyszły rok.

Wydatki na ochronę zdrowia zostały uwzględnione w projekcie, w tym dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą in vitro i szczepień przeciwko meningokokom i ospie wietrznej.

Udziela się pomocy najbardziej potrzebującym nie ograniczając się tylko do zadań obowiązkowych. Przykładem są wydatki na utrzymanie klubów dla seniorów, mieszkań chronionych dla osób starszych i innych.

W strukturze wydatków bieżących znaczący udział mają wydatki na transport i komunikację, w tym koszty związane z eksploatacją autobusów miejskiej komunikacji zbiorowej oraz gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Na program wymiany pieców miasto planuje przeznaczyć 1 mln zł w przyszłym roku.

Zaplanowano dotacje dla samorządowych instytucji kultury. Wydatki majątkowe w budżecie na 2024 rok wynoszą 210 mln zł i wynikają z rocznych zadań oraz części zadań wieloletnich.

Na przyszły rok planuje się przygotowanie dokumentacji projektowych dla nowych zadań finansowanych ze środków pochodzących z nowej perspektywy unijnej.