Realizację tras Ś74 pomiędzy Cedzyną a Łagowem za ponad miliard złotych podejmie firma Mota-Engil Central Europe

Rozstrzygnięto przetarg na realizację budowy trasy S74 łączącej Cedzynę z Łagowem. Zadanie to będzie realizowane przez firmę Mota-Engil Central Europe, która zaproponowała koszt na poziomie ponad 1 miliarda 100 milionów złotych. Informacje na temat wyników postępowania przetargowego udostępnił w dniu 5 lutego kielecki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Zamówienie na wykonanie około 30-kilometrowego fragmentu drogi ekspresowej powierzone zostało firmie Mota-Engil Central Europe, której oferta opiewała na kwotę około 1,1 miliarda złotych. Kluczowe dla zawarcia umowy z wykonawcą będzie brak odwołań od decyzji o wyborze oferty oraz zadowalający rezultat kontroli, którą przeprowadzi Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Jest to drugi raz, kiedy wybierana jest najkorzystniejsza oferta w przetargu ogłoszonym styczniu poprzedniego roku.

W maju otworzono oferty w ramach postępowania, które cieszyło się dużym zaczepieniem – wpłynęło 11 ofert. Spośród jedenastu oferentów, sześciu nie zgodziło się na przedłużenie terminu związania ofertą, jeden nie dostarczył wymaganych wyjaśnień w terminie, a oferta kolejnego usunięta została na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Ostatecznie w postępowaniu pozostali trzej potencjalni wykonawcy i 11 października 2023 roku jako najkorzystniejszą wskazano ofertę firmy Stecol. Wobec wyboru tej oferty złożono dwa odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie. Pierwsze dotyczyło odrzucenia oferty najtańszej, a drugie wyboru oferty drugiej pod względem ceny. Krajowa Izba Odwoławcza w grudniu nakazała Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad anulowanie decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej, ponowne badanie i ocenę ofert oraz unieważnienie odrzucenia oferty najtańszej. Działania te zostały podjęte zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej – informuje kielecki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Odcinek trasy S74 między Cedzyną a Łagowem to zarówno najdłuższy fragment tej drogi w województwie świętokrzyskim, jak i najkosztowniejsza inwestycja w historii regionu. Dwupasmowa droga ekspresowa o długości ok. 30 km poprowadzona zostanie głównie na północ od istniejącej drogi krajowej nr 74, tworząc obwodnicę Łagowa na terenie powiatu kieleckiego. W ramach realizacji projektu przewidziano budowę czterech węzłów drogowych – Radlin, Wola Jachowa, Makoszyn i Łagów, obwodu utrzymania drogi w Woli Jachowej oraz dwóch miejsc obsługi podróżnych w Górnie. Zaplanowano także wykonanie 16 wiaduktów i 13 mostów, a dodatkowo przejście dla zwierząt typu zielony most i ponad 30 przepustów pełniących funkcje ekologiczne.

Obecnie trwa realizacja pięciu odcinków S74 w województwie świętokrzyskim o łącznej długości około 74 kilometrów – informuje kielecki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W styczniu ubiegłego roku złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka Przełom/Mniów – węzeł Kielce Zachód , około 16,4 kilometra. Uzyskanie decyzji pozwoli na rozpoczęcie prac budowlanych w drugim kwartale bieżącego roku. W ubiegłym roku podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę 5-kilometrowego odcinka węzeł Kielce Zachód – Kielce. W pierwszym kwartale bieżącego roku planowane jest złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Trwają prace nad dokumentacją projektową. W marcu 2023 roku rozpoczęły się prace budowlane na obwodnicy Opatowa w ciągu drogi krajowej nr 9, około 5 km i S74, około 6,5 km. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2024 roku. We wrześniu 2023 roku podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę odcinka S74 od granicy województw łódzkiego i świętokrzyskiego do Mniowa, co jest najdłuższym już realizowanym odcinkiem S74 – około 27,5 km. W październiku zawarto umowę na realizację odcinka S74 od Łagowa do Opatowa – około 18 km. Prace budowlane na obu tych odcinkach zaplanowane są od 2025 roku.