Nagroda Prezydenta Miasta Kielce – można składać wnioski

Informujemy, że Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce ogłasza możliwość składania wniosków z propozycjami kandydatów do Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury za rok 2022.

Wyróżnienia te mogą być przyznawane osobom fizycznym, które mieszkają w Kielcach lub poza nimi, ale których działalność artystyczna i kulturalna jest powiązana z naszym miastem. Nagrody mogą być również przyznawane osobom prawnym i innym podmiotom, które mają swoją siedzibę na terenie Miasta Kielce i angażują się w twórczość artystyczną, upowszechnianie kultury oraz ochronę dziedzictwa kulturowego.

Wyróżnienia Prezydenta Miasta Kielce nadawane są m.in. za:

1) wybitne osiągnięcia w dziedzinie tworzenia, upowszechniania, promowania kultury w Kielcach, regionie i poza jego granicami,

2) zasługi uhonorowane na festiwalach czy przeglądach nagrodami, wyróżnieniami,

3) pracę na rzecz animacji kultury w małych społecznościach (np. osiedlowych) Miasta służącą organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży ze środowisk często zagrożonych patologiami,

4) działalność na rzecz integracji środowisk twórczych,

5) podejmowanie tematów w twórczości plastycznej, muzycznej, teatralnej i innej związanych z historią, teraźniejszością, przyszłością Kielc i województwa świętokrzyskiego.

Osoby uprawnione do składania wniosków to radni Rady Miasta Kielce, związki twórcze, stowarzyszenia kultury oraz inne organizacje i instytucje, które działają na rzecz kultury. Wnioski powinny zawierać dane osobowe kandydata lub informacje dotyczące podmiotu, informacje odnoszące się do ogólnej działalności lub konkretnych osiągnięć, za które nagroda ma być przyznana, a także szczegółowe uzasadnienie. Termin składania wniosków lub przesyłania ich upływa dnia 31 maja.