Decyzja Rady Powiatu Kieleckiego w kwestii podstawowych praw i wolności

Rada Powiatu Kieleckiego zatwierdziła „rezolucję dotyczącą ochrony fundamentalnych praw i wolności”. To oznacza, że radni posiadają mocne zamiary, aby pozostać wiernymi tradycjom narodowym i państwowym. Wskazują również na wyjątkową potrzebę ochrony instytucji takich jak szkoła i rodzina, a także prawa każdej osoby do samostanowienia.

Strona rządowa jednocześnie zadecydowała o cofnięciu swojego stanowiska z 2019 roku, które manifestowało opór przeciwko próbom wprowadzenia ideologii LGBT do lokalnej społeczności samorządowej. Tomasz Pleban, który pełni funkcję wicestarosty kieleckiego, zdradził, że powodem tej zmiany było to, że pierwotne stanowisko było niewłaściwie interpretowane. W rezultacie powiat nie mógł skorzystać z funduszy unijnych.

Pleban tłumaczył: „Nie było to związane z naruszaniem praw i wolności któregokolwiek indywidualnego obywatela. Było to po prostu wyrazem naszej niezgody na ideologię LGBT. Ze względu na błędne rozumienie naszego pierwotnego stanowiska i wynikającą stąd konsekwencję, postanowiliśmy wprowadzić zmiany i zastąpić je nowym podejściem. Mam nadzieję, że w kontynuacji procedury nie będzie już przeszkód w zdobywaniu środków zewnętrznych.”

Podczas głosowania nad przyjęciem nowego stanowiska, 14 osób było „za”, 3 „przeciwko”, a 2 wstrzymały się od oddania głosu.