Nowe projekty Unii Europejskiej na rok 2024: Wsparcie dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów

Za niespełna trzy lata, dokładnie w pierwszym kwartale 2024 roku, zainicjowane zostaną nowe projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Mają one za zadanie udzielić wsparcia osobom, które z różnych przyczyn nie są w pełni samodzielne – takim jak podeszły wiek, choroby czy niepełnosprawności. Finansowa pomoc posłuży m.in. do rozwoju usług pielęgniarskich długoterminowych, wsparcia działań fizjoterapeutów oraz tworzenia i utrzymania domowych hospicjów.

Projekty te są częścią programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027”, który ma na celu ułatwienie codziennego funkcjonowania i poprawę stanu zdrowia beneficjentów. To aż ponad 52 miliony złotych dofinansowania, które pozytywnie wpłyną nie tylko na życie seniorów i osób z niepełnosprawnościami, ale również osób bezrobotnych i o niskich dochodach.

Dodatkowo, unijne fundusze będą dostępne dla tzw. opiekunów faktycznych, którzy często to członkowie najbliższej rodziny osób wymagających opieki. Wsparcia mogą również oczekiwać pracownicy socjalni, mieszkańcy placówek opiekuńczych działających na zasadzie całodobowego pobytu, jak również inni świadczący usługi społeczne i zdrowotne.

W ramach tych środków możliwe będzie dofinansowanie m.in. szkoleń dla osób, które chcą profesjonalnie pomagać niesamodzielnym. Fundusze te mogą zostać przekazane na pielęgniarską opiekę długoterminową świadczoną w domach pacjentów, a także na porady lekarskie, w tym psychiatryczne, usługi asystenckie i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz funkcjonowanie hospicjów domowych.

Unijne fundusze będą również wspierać inicjatywy aktywizacyjne i prozdrowotne skierowane do seniorów, realizowane w lokalnych społecznościach lub dziennych domach opieki. Środki te zostaną wykorzystane również na zapewnienie tzw. opieki wytchnieniowej, która pozwoli na chwilowe odciążenie członków rodzin sprawujących opiekę nad bliskimi niesamodzielnymi.