Proces konsultacji społecznych dotyczących Kieleckiego Komitetu Rewitalizacji w pełnym toku

Aktualnie prowadzone są konsultacje społeczne na temat projektu uchwały, który ma na celu ustalenie zasad wyznaczania składu i funkcjonowania Kieleckiego Komitetu Rewitalizacji. Spotkanie otwarte dla wszystkich chętnych, którzy chcieliby wyrazić swoje uwagi, opinie bądź propozycje do projektu uchwały, planowane jest na 7 maja 2024 roku (wtorek). Odbędzie się ono o godzinie 16:00 w siedzibie miejskiej administracji, Rynek 1, w sali Urzędu Stanu Cywilnego.

Kielecki Komitet Rewitalizacji stanowi forum współdziałania i wymiany myśli pomiędzy różnymi interesariuszami, takimi jak mieszkańcy, wspólnoty mieszkaniowe, biznesmeni, organizacje non-profit, szkoły państwowe i prywatne, centra kultury itp., a organami władzy lokalnej. Jego głównym obowiązkiem jest doradztwo i wydawanie opinii prezydentowi miasta w kwestiach związanych z przygotowaniem, realizacją i oceną procesu rewitalizacji. Kadencja Komitetu będzie trwała przez trzy lata.

Zarówno ze względu na obszerny zakres tematyczny Gminnego Programu Rewitalizacji, jak i jego wpływ na różne części miasta, niezwykle istotne jest, aby Kielecki Komitet Rewitalizacji wykazywał się dużą aktywnością i pełnił kluczową rolę w zarządzaniu Programem.

Twórcy Kieleckiego Komitetu Rewitalizacji zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych, podczas których wspólnie z mieszkańcami ustalą zasady wyznaczania składu i funkcjonowania Komitetu. Proces konsultacyjny ma zakończyć się 27 maja bieżącego roku. W ramach tego procesu przewidziano następujące działania:

Pierwszym z nich jest otwarte spotkanie z interesariuszami rewitalizacji planowane na 7 maja 2024 o godzinie 16:00 w Urzędzie Miasta, gdzie będzie można przedstawić swoje uwagi, opinie i propozycje do projektu uchwały.

Kolejnym etapem będą konsultacje ustne, które będzie można przeprowadzić osobiście lub telefonicznie w Biurze Planowania Przestrzennego przy ulicy Koziej 3, pokój nr 208 (tel. 41 36 76 361) w godzinach od 7:30 do 15:00 od dnia 22 kwietnia do 27 maja 2024 roku.

Trzecim działaniem jest możliwość zgłaszania uwag w formie elektronicznej lub papierowej, za pomocą formularza dostępnego na stronie Idea Kielce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, w okresie od 22 kwietnia do 27 maja 2024 roku.

Ostatnim krokiem jest badanie ankietowe dotyczące opinii na temat projektu uchwały. Ankieta będzie dostępna na stronie Idea Kielce.