Planowanie rewitalizacji Kielc: Konsultacje społeczne nad uchwałą dotyczącą zasad działania i składu Kieleckiego Komitetu Rewitalizacji

Obecnie trwają rozmowy na temat projektu uchwały, która ma na celu ustalenie zasad wyboru członków oraz funkcjonowania Kieleckiego Komitetu Rewitalizacji. Aby umożliwić mieszkańcom przedstawienie swoich uwag, pomysłów i opinii na temat propozycji zawartych w projekcie, przewidziano otwarte spotkanie, które odbędzie się 7 maja 2024 roku (we wtorek) o 16:00. Miejsce spotkania to Urząd Miasta, położony przy Rynku 1, w sali Urzędu Stanu Cywilnego.

Komitet Rewitalizacji ma być miejscem wymiany myśli i kooperacji różnych grup interesariuszy, takich jak obywatele, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, szkoły – zarówno publiczne jak i prywatne, centra kultury itd. Te grupy będą współpracować z organami gminy w sprawach związanych z planowaniem, realizacją i oceną procesu rewitalizacji. Komitet będzie także pełnił funkcję doradczą dla prezydenta miasta. Członkowie Komitetu zostaną powołani na 3-letnią kadencję.

W związku z szerokim zakresem Gminnego Programu Rewitalizacji i jego zasięgiem, obejmującym różne części miasta, dla Kieleckiego Komitetu Rewitalizacji kluczowe będzie utrzymanie wysokiego poziomu aktywności. Komitet ma stać się jednym z głównych filarów zarządzania Programem.

Przed utworzeniem Kieleckiego Komitetu Rewitalizacji przeprowadzane są konsultacje społeczne. Wspólnie z mieszkańcami zostaną określone zasady wyboru członków Komitetu oraz ścieżki jego działania. Konsultacje będą trwały do 27 maja bieżącego roku i obejmować będą następujące działania:

1. Otwarte spotkanie z interesariuszami procesu rewitalizacji, podczas którego będzie możliwość przedstawienia uwag, opinii i propozycji odnośnie Projektu Uchwały Rady Miasta Kielce. Spotkanie odbędzie się 7 maja 2024 roku (wtorek) o godzinie 16:00 w Urzędzie Miasta przy Rynku 1 w sali Urzędu Stanu Cywilnego.

2. Zbieranie ustnych uwag do protokołu w dniach od 22 kwietnia do 27 maja 2024 roku. Uwagi można zgłaszać osobiście lub telefonicznie w Biurze Planowania Przestrzennego na ulicy Kozi 3, pokój numer 208, pod numerem telefonu 41 36 76 361, w godzinach od 7:30 do 15:00.

3. Zbieranie uwag w formie elektronicznej lub papierowej, między innymi za pomocą poczty elektronicznej, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie Idea Kielce (konsultacje.kielce.eu) i w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bipum.kielce.eu/) w dniach od 22 kwietnia do 27 maja 2024 roku.

4. Ankietowanie mieszkańców dotyczące ich opinii na temat projektu uchwały określającej zasady funkcjonowania i składu Kieleckiego Komitetu Rewitalizacji. Ankieta będzie dostępna na stronie Idea Kielce.